Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fridays.

Contactgegevens :
Fridays Fashion Jewellery Living
Wethoudersangersstraat 139
6191NA Beek

Winkelcentrum Makado Beek

[email protected]

Kvk : 77499131
Btwnr : Nl861026536B01

Versie geldig vanaf 1/9/2020
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Friday´s / Hippe xl kleding  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Friday´s / Hippe xl kleding . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Friday´s / Hippe xl kleding  behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Friday´s / Hippe xl kleding erkend.
1.4 Friday´s / Hippe xl kleding garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal  Friday´s / Hippe xl kleding  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Friday´s / Hippe Xl kleding zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door  Friday´s / Hippe xl kleding  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren in ongeopende toestand.. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Friday´s  / Hiooe xl kleding heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij  Friday´s / Hippe xl kleding . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat en zonder gebruikerssporen verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Friday´s / Hippe xl kleding  er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Friday´s / Hippe xl kleding  aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Friday´s / Hippe xl kleding slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
4.3 Het herroeping recht geldt niet voor:

 • waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen< > of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft< > die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben< > goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen< > en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken< > levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen 
  4.4 Sales en /of kortingen kunnen niet geretourneerd worden.
   
   
  5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij  Friday´s / Hippe xl kleding , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van  Friday´s  Friday´s / Hippe xl kleding  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  5.2  Friday´s / Hippe xl kleding respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3  Friday´s / Hipe xl kleding  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
   
  6. Garantie en conformiteit
  6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan  Friday´s / Hippe xl kleding deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan deze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 4 dagen na levering aan  Friday´s fashion / Hippe xl kleding schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat en zonder gebruikerssporen  verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door  Friday´s / Hippe xl kleding  gegrond worden bevonden, zal Friday´s /Hippe xl kleding  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van  Friday´s / Hippe xl kleding  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van  Friday´s / Hippe xl kleding tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Friday´s / Hippe xl kleding gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Friday´s / Hippe xl kleding voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 Fridays Fashion / Hippe xl kleding is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens  Friday´s /Hippe xl kleding in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van  Friday´s /Hippe xl kleding en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

  7. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Friday´s /Hippe xl kleding zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden  Friday´s / Hippe xl kleding  slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van  Friday´s /Hippe xl kleding  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5  Friday´s /Hippe xl kleding  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
   
  8. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen  Friday´s / Hippe xl kleding  en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Friday´s / Hippe xl kleding  haalbaarheid is beoordeeld.
  9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van  Friday´s / Hippe xl kleding  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  Deze afbeeldingen kunnen afwijken van het te ontvangen product.
   
  10. Overmacht
  10.1  Friday´s /Hippe xl kleding  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  Friday´s / Hippe xl kleding  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3  Friday´s / Hippe xl kleding  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is  Friday´s / Hippe xl kleding  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Friday´s /Hippe xl kleding  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
   
  11. Aansprakelijkheid
  11.1  Friday´s / Hippe xl kleding  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
   
  12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door  Friday´s /Hippe xl kleding  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij  Friday´s /Hippe xl kleding zolang de afnemer de vorderingen van  Friday´s / Hippe xl kleding  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van [wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

  13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing(mits uitgezonderd vermeld ).
  13.2 Teruggestuurde artikelen horen vrij te zijn van vlekken , parfum  , eender welk soort ook..
  13.3 Teruggestuurde producten dienen niet gedragen te zijn  , hetzij als pasmogelijkheid.
  13.4 Voor het herroepingsrecht voor u als consument geldt 14 dagen.
  13.5 Sales en kortingen kunnen niet geretourneerd worden.

    

  PRIVACYVERKLARING FRIDAYS FASHION

   3/5/2020
  Uw privacy is voor  Friday´s /Hippe xl kleding  van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www......allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
  Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met  Friday´s / Hippe xl kleding.
  Afhandelen bestelling
  Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
  Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
  ContactformulierMet het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
  Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
  Uw account
  Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
  Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.
  Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
  Cookies
  Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
  Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.
  U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
  Beveiliging
  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem- Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
 • Wijzigingen in deze privacyverklaring 
  Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
  U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
  Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
    
  Contactgegevens
  Friday´s / Hippe xl kleding
  Rijksweg Centrum 36
  6161EG Geleen